Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

STKZD 42-500 Będzin
ul. Małachowskiego 29
tel. +48 795 422 561

e-mail do Zarządu STKZD
orlowska.stkzd@gmail.com

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
STATUT STOWARZYSZENIA 2017r.

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY

ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

STATUT

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

Art.1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia

Dąbrowskiego zwane dalej Stowarzyszeniem.

 

Art.2

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.

 

Art. 3

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze

szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Dąbrowskiego.

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność

poza granicami kraju.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Będzin

 

Art. 4

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada

osobowość prawną.

 

Art. 5

Stowarzyszenie może być członkiem Krajowych Stowarzyszeń o takim samym, lub

podobnym programie działania.

 

Art. 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak wg wzorów zatwierdzonych przez

właściwe organa administracji państwowej.

 

Art.7

Treść pieczęci, wzory znaków i odznak oraz legitymacji określa Zarząd Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i środki

 

Art. 8

Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków rozwoju kultury oraz jej twórców,

dążenie do powszechnego uznania twórczości artystycznej, jako istotnego nurtu w

działalności człowieka, oraz kształtowanie ideowe zaangażowanych postaw wśród swoich

członków i społeczeństwa.

Do realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania pomocowe,

edukacyjne, oświatowe w obszarze kultury, służąc kształtowaniu aktywnych postaw

obywateli wobec działalności kulturalnej, dotychczasowej poprawy jakości życia, oraz

związanych z wypełnianiem obowiązków i honorowaniem praw obywatelskich i realizacji

zasad polityki kulturalnej.

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe kierując się zasadami równoprawności,

szacunku i tolerancji.

Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą:

a) wspierania procesu rozwoju demokracji sektora kultury poprzez promowanie jej

twórców oraz działania na rzecz tworzenia trwałego systemu wspierania i

organizacji wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem tereny

Zagłębia Dąbrowskiego

b) wspieranie rozwoju inicjatyw kulturalnych, kreowania aktywnych postaw

obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do

zachowania kultury lokalnej i tożsamości narodowej

c) przeciwdziałanie problemom społecznym, w szczególności bezrobociu wśród

twórców kultury poprzez aktywizację społeczną i rozwój nowoczesnych form

działania w sektorze kultury

d) inicjowania i realizacji programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających

się do wzrostu zainteresowania działalnością artystyczną, ze szczególnym

uwzględnieniem środowisk młodzieżowych oraz osób starszych

e) wspierania i organizacji współpracy regionalnej, międzyregionalnej,

ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym ze środowiskami polonijnymi,

dotyczącej kultury i programów z zakresu jej kształtowania

 

Art. 9

Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża zgodnie z konstytucyjnymi

zasadami ustrojowymi i obowiązującym porządkiem prawnym przez:

a) pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i doskonalenia warsztatu

twórczego członków Stowarzyszenia

b) wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw twórczych członków

Stowarzyszenia

c) prowadzenie działalności popularyzacyjnej: spotkania autorskie, odczyty,

konkursy literackie i plastyczne członków Stowarzyszenia

d) prowadzenie działalności wydawniczej propagującej twórczość członków

Stowarzyszenia

e) organizowanie imprez, koncertów i przedstawień teatralnych, wystaw,

happeningów, wernisaży i innych wydarzeń kulturalnych o treściach

odpowiadających celom statutowym Stowarzyszenia w ramach pracy społecznej

członków, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

f) współdziałanie ze stowarzyszeniami jak też z zespołami amatorskimi ruchu

artystycznego, organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, plenerów i innych

działań mających na celu wzrost kultury, jak też w miarę możliwości

samofinansowana, powoływania własnych zespołów artystycznych w ramach

sekcji Stowarzyszenia

g) współdziałanie ze stowarzyszeniami twórczymi różnych środowisk, placówkami

kulturalnymi, naukowymi, wydawnictwami, a także organizacjami społecznymi na

rzecz doskonalenia warsztatu twórczego i upowszechniania dorobku twórczego

członków Stowarzyszenia oraz współpracę z innymi podmiotami, w szczególności

z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji

celów statutowych

h) inicjowanie i popularyzowanie uczestnictwa członków Stowarzyszenia w

konkurach, wystawach, przeglądach i festiwalach dorobku twórczego

organizowanych przez Stowarzyszenie, jak też innego stowarzyszenia kulturalne w

kraju i realizację własnych projektów dotyczących działań na rzecz rozwoju

sektora kultury

i) upowszechnianie kultury wśród członków Stowarzyszenia przez rodzaje

twórczości we własnym środowisku pracy i wśród szerokich rzesz uczestników

imprez organizowanych przez Stowarzyszenie

j) współpracę z redakcjami gazet, czasopism, radia i telewizji, zespołami filmowymi,

teatralnymi i innymi zawodowymi instytucjami artystycznymi w celu uzyskania

możliwości prezentowania dorobku twórczego członków Stowarzyszenia

k)działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

 

R O Z D Z I A Ł   III

 

Członkowie,  ich  prawa  i  obowiązki 

 

Art. 10

Członkowie STK dzielą się na :

  1. Zwyczajnych
  2. Wspierających
  3. Honorowych

I.  Członkowie zwyczajni

 

Art. 11

Członkami  zwyczajnymi  STK są osoby pełnoletnie  które:

1.Zgłosiły pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

2.Akceptują wartości kultury i sztuki oraz pragną twórczo przyczynić

się do jej dalszego rozwoju.

3.Akceptują treść i postanowienia zawarte w Statucie Stowarzyszenia.

4.Wyraziły wolę realizacji uchwał oraz rezolucji właściwych organów

Stowarzyszenia .

5.Zostały przyjęte uchwałą Zarządu STK na podstawie opinii Koła,

Klubu lub sekcji.

 

Art. 12

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do :

1.Uczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz  składania na nim wniosków.

2.Uczestniczenia w pracach odpowiednich Klubów, lub sekcji twórczych w zależności od zainteresowania lub terytorialności.

4.Uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w zarządzaniu Stowarzyszeniem, wybieranych do stosownych organów STK.

5.Korzystania z pomocy programowej i organizacyjnej oraz  wszelkich ulg i udogodnień zapewnionych przez Stowarzyszenie.

6.Zgłaszania postulatów i wniosków wobec organów i władz Stowarzyszenia.

7.Noszenia odznak i używania legitymacji Stowarzyszenia.

8.Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

Art. 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1.Przestrzeganie zapisów statutowych, uchwał i rezolucji właściwych  organów Stowarzyszenia.

2.Branie czynnego udziału w działalności organów STK oraz wybranych kół i  klubów a także realizacja programów STK ustalonych w uchwałach bądź rezolucjach jak również uczestnictwo w imprezach i przeglądach dorobku artystycznego.

3.Popieranie działalności Stowarzyszenia w granicach swych możliwości.

4.Propagowanie haseł i idei Stowarzyszenia oraz zjednywanie mu członków i sympatyków.

5.Regularne opłacanie składek członkowskich i innych należności finansowych.

 

II. Członkowie wspierający

 

Art. 14

1.Członkami  wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne, zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury i sztuki.

2.Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie  uchwały Zarządu STK na wniosek zainteresowanego.

 

Art. 15

Członkowie wspierający mają prawo:

1.Brać udział, poprzez swych przedstawicieli, z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

2 Zgłaszać postulaty oraz wnioski wobec Zarządu STK.

 

Art. 16

Do obowiązków członków  wspierających należy:

1.Wspomaganie Zarządu STK w realizacji jego statutowych celów.

2.Przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia.

 

III. Członkowie honorowi

 

 

Art. 17

1.Członkami  honorowymi  Stowarzyszenia są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju i propagowania działalności twórczej STK.

2.Godność członka honorowego jest nadawana przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Kół, klubów i sekcji Stowarzyszenia.

 

Art. 18

1.Członkowie honorowi mają prawo do udziału z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.

 

Art. 19

1.   Każdy rodzaj członkostwa wygasa wskutek:

a) Wystąpienia ze Stowarzyszenia na pisemny lub ustny wniosek członka STK.

b) Skreślenia z listy członków STK w razie rażącego nie uczestniczenia w realizacji programu Stowarzyszenia, jego zadań statutowych oraz uchwał i rezolucji.

c) Rozwiązania Stowarzyszenia.

2. Poza tym członkostwo zwyczajne i honorowe może wygasnąć wskutek:

a) Skreślenia z listy członków uchwałą właściwego organu Stowarzyszenia, za zaleganie ze składkami przez okres 6-ciu miesięcy, po uprzednim   pisemnym wezwaniu do zapłaty.

b) Wykluczenia uchwałą właściwego organu za działalność na szkodę STK.

c) Utraty zdolności do czynności prawnych.

d) Śmierci członka STK.

 

Art.  20

1.Decyzja o pozbawieniu członkostwa w każdym przypadku wymaga uchwały Zarządu STK.

2.Pozbawionemu członkostwa przysługuje prawo wniesienia odwołania, w drodze pisemnej, w terminie  14 dni od dnia doręczenia uchwały, do Walnego Zebrania.

3.Decyzja o pozbawieniu członkostwa nie podlega zaskarżeniu do Sądów Powszechnych.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

a) Walne Zgromadzenie Członków

b) Zarząd Stowarzyszenia

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Koleżeński

 

Walne Zgromadzenie Członków

Art. 21

Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia.

Może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 22

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, nie

później jednak niż do 30 czerwca.

2. Do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Członków należy:

a) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i ich ocena

b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu oraz programu pracy

Stowarzyszenia na następny rok

d) zmiana statutu

e) wybór władz Stowarzyszenia

f) rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Stowarzyszenia

g) rozpatrywanie decyzji i wniosków odwoławczych członków

h) ustalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej

i) zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Sądu Koleżeńskiego

j) decydowanie o tych wszystkich sprawach, w których statut nie upoważnia

innych organów Stowarzyszenia

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

Art. 23

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane:

a) na podstawie uchwały Zarządu

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej

c) na pisemne żądanie przynajmniej 1/5 części ogółu członków

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków załatwia tylko te sprawy dla

których zostało zwołane

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w terminie jednego

miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały

Art. 24

Pisemne lub mailowe lub telefoniczne zawiadomienie członków z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Art. 25

Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwały w pierwszym terminie

przy obecności przynajmniej ½ członków, a w drugim terminie bez względu na ilość

członków

Art. 26

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów

2. Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają 2/3 głosów

obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 27

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, wybór władz Stowarzyszenia

odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

Art. 28

Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.

Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

 

Art. 29

Zarząd Stowarzyszenia powinien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów.

W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu w czasie kadencji- wchodzi w skład

Zarządu w trybie kolejności jeden z trzech wybranych przez Walne Zgromadzenie- zastępców

członków.

 

Art. 30

Do zakresu działania Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

b) kierowanie sprawami Stowarzyszenia

c) realizowanie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków

d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń

e) sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów, bilansów, oraz

przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia

f) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków. Administracja

majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawnymi

oraz zatwierdzonym budżetem przez Walne Zgromadzenie

g) przyjmowanie względnie zwalnianie pracowników Stowarzyszenia

h) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, ustalanie regulaminu pracy,

nadzorowanie ich pracy i planowanie zebrań Zarządu nie rzadziej niż raz na

kwartał

 

Art. 31

 

Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, przy obecności najmniej ½

członków Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

 

Art. 32

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, 2 członków wybranych przez

Walne Zgromadzenie na okres 3 lat kadencji.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie są członkami Zarządu, ani nie pozostają z nimi w stosunku

pokrewieństwa

b) nie są pracownikami Stowarzyszenia podległymi Zarządowi

c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej

W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji- wchodzi w

trybie kolejności jeden z 2 wybranych zastępców.

 

Art. 33

Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Ma ona prawo dokonywania swych

czynności w każdym czasie, a obowiązkiem jej, jest przynajmniej raz w roku sprawdzić

wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Stowarzyszenia, oraz przestrzeganie przepisów

statutu i obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

 

Sąd Koleżeński

 

Art. 34

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu

Stowarzyszenia na okres 3 lat.

W razie ustąpienia członka, względnie niemożności pełnienia obowiązków wchodzi

trybem kolejności jeden z dwóch zastępców członków.

 

Art. 35

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych między

członkami wynikających w obrębie Stowarzyszenia w związku z jego działalnością.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do

Walnego Zgromadzenia Członków, w ciągu 2 tygodni od otrzymania orzeczenia Sądu.

 

Art. 36

Sąd Koleżeński ma prawo orzekania następujących kar:

a) upomnienia

b) nagany na piśmie

c) nagany na piśmie z powiadomieniem wszystkich członków Stowarzyszenia

d) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek Stowarzyszenia

 

Art. 37

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a) składki członkowskie i wpisowe nowoprzyjętych członków

b) dochody z działalności statutowej

c) darowizny i dotacje na rzecz Stowarzyszenia

d) wpływy z innej działalności, na którą Stowarzyszenie otrzyma osobne

pozwolenie odpowiednich władz, organów administracji samorządowej i

państwowej

 

Art. 38

1. Oświadczenie w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia

składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu.

2. Dla ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa

lub jego Zastępcy, Sekretarza, a w sprawach finansowych Skarbnika, w szczególnych przypadkach inni członkowie upoważnieni przez Zarząd.

 

 

Art. 39

1. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub

zabezpieczenie zobowiązań majątkiem organizacji dla osób fizycznych oraz

organizacji i innych podmiotów, którymi zarządzają osoby bliskie osobom

zarządzającym Stowarzyszeniem.

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany lub przekazywany na

rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz innych osób bliskich,

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. W szczególności jeżeli

przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.

3. Z majątku Stowarzyszenia nie można dokonywać zakupów na szczególnych

zasadach towarów, lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej

organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Art. 40

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego

Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów członków Walnego

Zgromadzenia.

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu

Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu

majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia

wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Będzin, 29 styczeń 1994r. ze zmianami z 29 stycznia 2008r.

Zmiany nastąpiły w Art. 3, Art. 8, Art. 9, Art. 15, Art. 23, Art. 25, Art. 32.__

R O Z D Z I A Ł   VII

 

Nagrody 

 

Art. 41

Za szczególne osiągnięcia w rozwoju ruchu STK i realizacji jego zadań programowych oraz wybitne osiągnięcia w pracy twórczej Zarząd Stowarzyszenia na wniosek klubów lub innych instytucji  może przyznawać wyróżnienia i nagrody własne lub występować do odpowiednich organów państwowych o przyznanie odznaczeń i nagród dla działaczy i członków STK.

1.Ustanowienia wyróżnień i nagród Stowarzyszenia oraz zatwierdzenia regulaminu określającego zasady i tryb ich przyznawania wymagają uchwały Walnego Zebrania.

2.Walne Zebranie może przekazać  w/w uprawnienia Zarządowi w okresie między Walnymi Zebraniami

3.Wnioski w sprawie wystąpienia o odznaczenia i nagrody państwowe dla działaczy i członków STK opracowuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

R O Z D Z I A Ł   VIII

 

Art.42

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego

Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów członków Walnego

Zgromadzenia.

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu

Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu

majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia

wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

Będzin, 21.11.2017r.

Wygenerowano w sekund: 0.02
8,561,939 unikalnych wizyt